Körkrum med Kilen

Körkrum (för karta Se Samlingsplatser) , Kyrkrum, Körkräum, hör ihop med kyrkan. Platsen kan sägas börja vid kyrkogårdens västra del och gå vidare västerut till vägen mot Norrlanda, fram norrut till avtagsvägen mot Hangreby och in en bit längs dess östra sida tillbaka söderut till kyrkogårdsmuren.
Det finns antaganden om att här i området före kristnandet på 1000-talet fanns en central kultplats med offerlund till Tor eller Oden, som revs och ersattes med en stavkyrka.

1995 fanns en förening i socknen som hette Vi i Gothem. De genomförde en rejäl uppröjning av den bit av Körkrum som bildar en kil mellan Norrlandavägen och Hangrebygate och fram till bostadshuset i områdets södra del. Där byggde de upp en byggnad på grunden av en gammal brandbod, med möjlighet till kök, och de ordnade en trevlig rastplats för förbifarande. En informationsskylt sattes också upp för kartor och meddelanden. I och med detta arbete kom just den här delen av Körkrum att kallas för Kilen, vilket det fortfarande inte sällan heter i folkmun.

I vår tid har området mellan vägarna mot Norrlanda och Hangreby kommit att användas för firande av diverse, bland annat Gothemdagen och Midsommarfesten.

Snart börjar dansen, 2019

Om Körkrum som kultplats, se också Skrift 2: Om kyrkan, frikyrkan och skolan, 2015, sid. 60.