Öppen bok 43

Öppen bok 43

Anteckningar från den 14 juli 2015

De som kom till Vitvikens Café denna något svala sommarkväll var Hans Arweson, Margit Arweson, Gunilla Carlson, Jan Carlson, Ulla Carlson, Inga Ekengren, Leif Ekengren, Lars Ulle Gadefors, Gunnel Jakobsson, Ulla Jakobsson, Astrid Johansson, Bengt Karlsson, Åsa Karlsson, Leo Lövdahl, Erland Petterson, Anders Stenström, Lasse Wahlström.
Gunilla efterfrågade reaktioner på ”boksläppet” av skrift nr 2 den 5 juli. Alla var rörande eniga om att programmet varit lyckat och ingen hade funnit anledning att föreslå någon förändring till kommande tillfällen. Att de olika författarna hade använt 15 minuter i genomsnitt i stället för planerat 10 minuter hade inte upplevts långtråkigt, eftersom berättelserna varit så omväxlande.

Gunilla meddelade att Sockenföreningen önskade att ”sockenboksgänget” skulle hjälpa till att sälja boken under Gothemdagen den 18 juli. Några anmälde sig och det bestämdes att
Inga och Leif Ekengren skall vara på plats 10.00 – 12.00
Gunilla Carlson och Lilly Vävare 11.30 – 13.30
Ulla och Jan Carlson 13.00 – 15.00
Övriga intresserade är välkomna att hjälpa till.

Leif meddelade att Anders Stenströms sommargranne Lundström hade berättat att han i sitt hus funnit en del fotografier. Anders lovade att ta kontakt med honom och titta närmare på dem. Leif hade också av Karin Hansson fått reda på att hennes faster (=Lisbeth Olofsson) hade lämnat efter sig material som kunde vara intressant för sockenboken. Vi skall kontakta Kerstin Olofsson (=Karins mor) och diskutera vad vi kan få använda.
Lasse Wahlström berättade att han – påhejad av Bengt Karlsson – börjat sortera upp sina handlingar från arbetet med sockenutvecklingen och ”Vi i Gothem”. Bengt och Lasse skulle tillsammans gå igenom materialet och se till att det blev omhändertaget på ett bra sätt.

Diskuterades förslag till innehåll i skrift 3. Gunilla hade gjort en lista på vad som fanns färdigt, nästan klart respektive påbörjat av det som var tänkt ingå i en skrift 3, vilken skulle beskriva hur det har varit att bo i Gothem. Jan och Leif hade gjort en gruppindelning av materialet för att få det mera gripbart. De sju grupperna var 1. Föreningar, 2. Handel, 3 Sockengemensamma frågor, 4. Händelser och minnen, 5. Kultur, 6. Personer och 7. Sagor och sägner.
I avsnittet föreningar finns mycket skrivet men det saknas fortfarande någon som vill skriva om sockenföreningen.
I avsnittet om handel finns mycket skrivet, men det skulle vara trevligt om någon kunde berätta och eventuellt ta fram bilder som rör gårdfarihandel av olika slag. Eftersom det finns en viss risk att det planerade innehållet i skrift 3 blir för omfattande kan en lösning bli att flytta avsnittet om handel till en senare skrift.

I avsnittet om sockengemensamma frågor saknas material om telefoner och elektricitet samt om hur man beslutade om och utförde snöröjning. Hans hade hittat en del protokoll om införande av telefoner, som skulle studeras. Lilly har lovat kontrollera om GEAB har något arkiverat material om elektrifiering i Gothem. Lars-Ulle hade med sig en protokollsbok från Norrlandas 2:a ploglag, som visade hur man löste snöröjningen i Norrlanda. Vi skall leta i sockenprotokoll om där finns något om snöröjning i Gothem. Skrivningarna om båtmän och om byordningen kan komma att flyttas till en senare skrift om det blir önskvärt.
I avsnittet om händelser och minnen saknas någon som vill skriva om hemvärnet. Likaså har inte någon börjat behandla ämnet Gothem – årets socken, men Lasses och Bengts arbete med ”Vi i Gothem” skulle kunna ge underlag för en sådan text.
Detta arbete skulle eventuellt också kunna ge material för att någon skulle kunna skriva om ämnet landsbygdsutveckling inom avsnittet kultur.
Inom avsnittet sagor och sägner återstår en hel del arbete med att samla ihop material för att skriva om en del sägner.
Gotlands Allehanda hade begärt att få ett exemplar av skrift 2 som ersättning för att vi fått använda en artikel med text och bilder om kapellets försäljning i boken. Gunilla meddelade att en bok hade lämnats men någon recension har inte synts till. Däremot hade Ola Sollerman skrivit en mycket positiv recension i Gotlands Tidningar, vilken Gunilla läste upp.
Leif, som gått runt i en del i socknen för att sälja skrift 2, hade noterat att det var svårare att sälja den än skrift 1. Han föreslog att flera skulle ta på sig att gå runt och sälja.
Leif tryckte också på att det nu är hög tid att planera innehållet i skrift 4 och Gunilla berättade att man i Basgruppen startat detta arbete.
Lasse Wahlström berättade att han samlat på sig recept som kunde vara intressanta i någon bok.

Leo berättade litet om sitt arbete med idrottsföreningar och bland annat JUF.
Gunilla påpekade att den efterlysning av fotografier och eventuellt andra bilder som gjordes på ”boksläppet” och som även publicerats på anslag inom Gothem skulle aktualiseras i så många sammanhang som man kunde finna lämpligt, exempelvis på Gothemdagen och liknande tillfällen. OBS! att listan nu finns inlagd på Sockenföreningens hemsida.

Bestämdes att nästa Öppen bok blir den 4 augusti klockan 19 på Vitvikens Café.
Som vanligt är alla då välkomna!

Antecknat av
/Jan Carlson