Fiskelägen

Gothem är en strandsocken med en kustlinje som är cirka två mil lång. Det innebär att fiske utgjort en stor del av försörjningen under de årtusenden socknen varit bebodd. Det är först under 1900-talets sista hälft som fisket slutade vara en viktig del av sättet att få mat på bordet vid såväl större som mindre gårdar. Somliga har haft fiske som det huvudsakliga arbetet, men oftast har det ingått som en del av sysslorna vid en gård, som binäring eller som husbehovsfiske.

Idfiske på vårarna var viktigt, särskilt i Gothemsån och framförallt dess utflöde liksom Lina myr före utdikningen. Då kom första färskmaten efter en lång vinter.
Strömming har länge varit den viktigaste fisken, särskilt som den lämpade sig bra att förvara som insaltad i stora trätunnor under vintern.
Gädda har ofta ansetts som en festfisk. De fångades i notgarn – inte sällan på våren – och behölls i pärkar (fisksumpar) fram tills högtidligheter som till exempel ett bröllop eller en begravning skulle äga rum.
Torsk och lax var viktiga på 1930- och 40-talen och när torsken gick till under 1970- och 1980-talen, blev de en tid huvudfångsten. Lax har varit viktig också under 1900-talets slut innan det blev förbjudet 2013 att ta upp den yrkesmässigt av fiskeskyddsskäl.

Det har fiskats med sådant som nät, garn, anglar, notvarp, ryssjor, långrev och från mitten av 1950-talet med trål.

I Skrift 5 om Gothem finns i Fisket och livet vid kusten cirka 100 sidor som berättar om fisket såsom det sett ut i socknen från gammal tid och fram till nu. Hur bönderna under 1700-talet oftast byggde sina båtar själva liksom tillverkade redskap, till exempel nät av lin. Hur Hushållningssällskapet liksom landshövdingarna i sina 5-årsberättelser försökte påskynda utveckling mot mer storskalighet, men hur bönderna höll kvar vid sitt: ”att de intet bekvämligare sätt kunna uppfinna, än det deras förfäder före dem och de jämväl sedermera brukat hava”.

Men fiskelägen har funnits här sedan gammalt, cirka 20 stycken. Där låg båtarna, där förvarades redskapen och där samlades man för gemensamma turer ut på kvällar och tidiga mornar. Båtarna lades ofta i länningar, dubbla rader av stora stenar. Inte sällan övernattade man i en strandbod. I Gothem har18 fiskelägen namngivits och de flesta av dem går fortfarande att se och besöka. Det är vad vi nu ska göra med 15 av dem. Vi börjar i norr.

Här börjar vi alltså uppe vid Åminne i norr och rör oss söderut och fram till Grunnsudd som ligger en bit före gränsen mot Norrlanda.

I museet i Prästladugården finns en utställning om Fiske och strandbruk i Gothem socken, som kan ses av intresserade. I nutid ägs fiskelägena, utom Botvaldevik, av privatpersoner samfälligheter eller föreningar.
Foton av de olika fiskelägena finns i Kust och fiskelägen – en färd från norr till söder i Skrift 1, sid. 34-55. Här följer en karta över kusten från Skrift 5 som till stor del handlar om fisket.

Bilden arrangerad av Hans Arweson till Skrift 5