Skeppssättning och fornborgar

Skeppssättning och fornborgar i Boge/Gothem – Se karta i Fornlämningar:

Av hävd har gränsen mellan Boge och Gothem socknar gått som en båge, ja sedan cirka tusen år. Men för runt 30 – 50 år sedan var det så att gränser mellan socknar enligt dåvarande lantmäteripraxis skulle ändras vid köp, och ett sådant inträffade 1987 då en gård i Gothem köpte in ett område och sockengränsen ändrades. Området in i Boge bildar ett L med kortsidan neråt och sedan den långa stapeln in mot öster och över områden som rymmer två fornborgar och en stor skeppssättning. Urminnes hävd säger att de ligger i Boge. Tjelvars grav och fornborgarna är hur som helst nära utflyktsmål för dem som vistas i Gothem:

Tjelvars grav, en stor och ganska välbevarad skeppssättning, har ur kulturminnessynpunkt varit något som alltid varit särskilt knutet till Boge socken. Eftersom RAÄ nyligen upptäckte att de katalogiserat den fel har den tillsvidare fått behålla beteckningen Boge 28:1, fast är nu hos dem placerad i Gothem socken.

Enligt sägnen fick en som hette Tjelvar ön att stiga upp ur havet genom att tända eldar på ön, så att den inte sjönk under vattnet på dagen. Han sägs ha landstigit i Tjälderviken och bott vid Tjälders gård. En son till Tjelvar ska ha fått trillingar som sedan grundade de ”tredingar” som Gotland var uppdelat i på medeltiden.
Graven är en skeppssättning, 18 meter lång och 5 meter bred, med en reling som minskar höjd i båtens mitt. Den ska vara från 900 – 700 f.kr.

Fornborgarna är i nutid två stora höjder nära Tjelvars grav. De ligger längs vägen mot graven, drygt 100 meter innan. Den ena i nordost och den andra i sydost. Av Riksantikvarieämbetet har de fått nya nummer, de gamla står i parentes: Gothem 232:1 (Boge 31:1) och Gothem 236:1 (Boge 36:1) och de ska vara från bronsåldern

Arkeologen Joakim Wehlin har föreslagit att de imponerande fornborgarna haft viktiga sociala funktioner. De antas ha manifesterat makt, status och försvar, på ett sätt som liknande fornborgar runt Östersjön gjorde. Alltså något som gick att känna igen av sjöfarare som kom långväga. Flera gravar finns runt om i detta område.
Den borg som ligger nordost om Tjelvars grav mäter 70 x 55 meter och har stup och brant runt omkring utom på sydsidan. Den i sydost är på en kalkbergsplatå på 95 x 50 meter. Då var det vatten runt omkring borgarna, utom förmodligen från deras syd- respektive sydvästsida

Fornborgen som ligger nordöst om Tjelvars grav. Fotot taget från ostsydost, 2020

Mer kan läsas i Vilka gränser har Gotlands socknar i Från Gutabygd, 2020, av Lotta Landerholm.
Vidare, Joakim Wehlin: Östersjöns Skeppssättningar från 2013.
Information finns också i Arkeologi på Gotland 2, 2017, sid 171.