Ringvägen

Ringvägen utgår från kyrkan och leder i olika riktningar – här på kartan är gårdar och kyrka markerade med blått. Åt väster passerar den gården Suderbys och går sedan mot norr till Jusarve och Bäntebingels. Sedan mot nordost med Västerbjärs, Nybingels, Fjärdinge och Busarve samt Spännarve och Svalings som ligger nordväst om ån.
Vägen vänder nu mot öster med Häglajvs, förbi Mittvägen med Hage och vidare till Kaupungs. Där går den mer mot sydost och förbi Botvalde och Tummungs.
Vid Hinser svänger den söderut. Fredvalds, Medebys och ytterligare en Hinser-gård följer innan vägen börjar gå mot västnordväst med Lilla och Stora Gajrvide liksom snart Kyrkebinge och sedan mot norr till Prästgården vid kyrkan.

Från norr till söder leder Mittvägen ner till Viby, Båtare, Magnuse och Kyrkebjärs innan vi åter är framme vid kyrkan och Prästgården.
Hangreby längst nere i socknens södra del med gårdarna Nors, Hangre, Vaters och Suders omfattades inte av Ringvägen, men en väg gick dit ner som vi inte vet hur gammal den är.

Mycket av vägarna finns kvar som de ursprungligen var, men till exempel den östra delen av Ringvägen har rätats ut (nuvarande Kvarnvägen). Där i dess norra del, före vägen mot Botvaldevik, finns rester kvar på västra sidan av nuvarande väg, som antas vara från den gamla Ringvägen.

Rester från den gamla Ringvägen, 2019

Se mer i Vägar och platser i Gothem i Skrift 6, särskilt sid. 84. Liksom i På Stigar och Vägar av Louise Berry, sid. 62-63.