Natur

Strandängar, skog, våtmarker, träsk, åar och åkrar – det är Gothems natur. Från Gothemhammar i norr till Djupån i söder breder strandängar ut sig längs stora delar av kustlinjen. Så länge betesdjur fortfarande går där hålls de öppna medan en del sträckor tyvärr blivit igenvuxna. Där strändängarna betas är fågelliv liksom örtvariationen rik. De översvämmas under vårvintern och förr skördades här hö till djuren på sommaren. Det fanns en stolthet i att kunna föra en lie och många gårdar gick ihop om att hjälpa varandra med slåttern, liksom att fira den med slåtteröl. Gothem är skogrikt med cirka 75% av socknens yta. Förr var skogarna mer uppblandade med lövträd men tallen har länge varit dominerande. Speciellt är områdena med kalktallskogar, som på Gothemhammar. Användningen av skogen till ved, tjär- och kalkbränning liksom timmer har bidragit till sockenbornas försörjning. Förr användes skogarna som betesmark medan de nu ofta har mycket undervegetation, inte minst ormbunkar trivs här. Men innan de spridit ut sina kronor kommer först blå och vitsippor liksom sedan liljekonvalj i rikliga mängder.

Undervegetationen växer sig hög. Men när ormbunkarna väl vissnat kommer sipporna upp till våren

Sjöar heter träsk på Gotland och några finns fortfarande trots utdikningar, som Storsund och Botvaldeträsk. På vårvintern när havet svämmar in över strandängar bildas där också många små insjöar. Våtmarkerna ligger nära intill. Växter och fåglar trivs. Flera mindre åar finns och har funnits i socknen, som Kyrkmyrån, Vallmyrån och Mybbes ränne. Men Gothemån, Gotlands största vattendrag går genom socknen och har sin mynning vid Åminne, som betyder just det. Längs åns sträckning har kvarnar och sågar funnits tidigare och ibland finns minnen kvar i form av en gammal kvarnsten. Här har förstås varit en rik vegetation. Den har ändrats mycket i samband med utdikningen av Lina myr.

Åkerlandskapet har förändrats underhand. Förr var åkerlapparna mindre, diken och buskar fanns mellan dem som erbjöd en helt annan möjlighet inte minst för fåglarna. Vartefter landskapet odlats upp, och de gårdar som fortfarande brukar jorden blivit färre, har åkrarna blivit större. Vallen skördas nu ofta redan i slutet av maj, och sedan flera gånger under sommaren. För till exempel lärkorna, som förr i lugn och ro hann kläcka sina ungar till midsommar innan höet skördades, har det förändrat livsomständigheterna.

Här berättas om några särskilda naturområden som Lina myr, Gothemhammar, ängen, naturreservat och till sist om Fåglar och Växter av särskilt intresse som finns i socknen.

Men först kommer en sommarrapport från en amatör vad gäller fåglar och blommor.

Se även: Skrift 1: Naturen i Gothem”, sid 62-65 samt Skrift 4: Jordbruk, djurhållning och skogsbruk i Gothem sid 41-140. Vidare Naturvårdsverkets rapport 5967 Åtgärdsprogram för kalktallskogar.