Naturreservat – med karta

Naturreservat är ett sätt att långsiktigt skydda värdefull natur, bevara biologisk mångfald liksom vårda miljöer för friluftsliv. I Gothem finns för närvarande (2020) fem reservat, och de presenteras i den ordningsföljd som beslut fattats om deras skyddsvärde. Det återstår en hel del både för Länsstyrelsen och boende i socknen att skapa vandringsleder i och mellan dessa områden.

Två ord är viktiga och återkommer vid beskrivningen av dessa naturreservat.
Kalktallskogar (se även Gothemhammar) är en sällsynt och hotad naturtyp som mest i nutid förekommer på Gotland. I dem finns en säregen flora med många rödlistade (=hotade) arter.
Rikkärr är en typ av myr som är rik på mineraler och här oftast kalk. PH visar på basiskt värde, pH åtta. De är ganska näringsfattiga och ger en specialiserad och artrik flora, till exempel av orkidéer och mossor.
Vad som är tillåtet eller inte inom reservaten finns beskrivet på: www.lansstyrelsen.se/gotland/besoksmal/naturreservat och skriv namnet på det som du vill läsa om.

1. Storsund med spängar i norr och söder samt fågeltorn, 1974
2. Jusarve skog, 2002
3. Gothem Suderbys, 2007
4. Sojdmyr 2018
5. Hinser 2019