Hinser

Hinser är ett område på knappt 20 hektar som ligger i anslutning till nordvästra delen av Storsunds naturreservat. Det är innan man kommer fram till Spängar som går över Sunds norra del. Bevarandet grundar sig på att här finns agkärr, rikkärr och taiga. Gamla tallar och granar växer i en skoglig kontinuitet, och viktigt är att vattenflödet här är ostört, och kan fortsätta som det gjort tidigare. Lavar finns och olika sorters mossor. Fornlämningar i omgivande marker tyder på tidigt mänskligt liv och förekomst av stensträngar och fornåkrar visar på att jordbruk och bete förekommit i området. (Fiskelägevandring går inom detta område. Se Vandringsleder)  

5. Hinser 2019