Turistinformation

Gothem är en strandsocken på Gotlands östra sida med vacker natur, långa sandstränder, strandängar och skog. Här finns intressanta fåglar och växter liksom en kulturbygd med medeltida byggnader och fornminnen.

I Gothem finns också fina möjligheter till camping liksom övernattningsmöjligheter. Här finns gårdsbutiker och serveringar med chans till gott fika och mat. Se mer under Äta och Bo,

Ladda hem en större karta här

Information till kartan – Utförligare information finns under Sevärdheter

  1 Fjärdinge änge
Gotländska ängen är numera kända för sin artrikedom men förr var de en nödvändig del av bondelivet. Här bärgades hö och löv till vintern, och här kunde djuren sedan beta.
Fjärdinge änge sköts av Sockenföreningen med fagning på våren och slåtter när blommor och gräs fröat av. I änget står ett bulhus från 1700-talet.

  2 Gothemån
Gotlands största å rinner genom socknen och har sitt utlopp mellan två stora sandstränderna. För många tusen år sedan gick här in en havsvik, som sedan successivt övergick till att bli ett myrlandskap med en å. Från cirka 1950 har den dikats ut, och därmed har landskapet ändrats mycket.

  3 Minnessten Nybro
1943, mitt under pågående krig, byttes den gamla träbron över Gothemån ut mot en ny med cementfundament. Det firades, och en minnessten restes som sköts om av Sockenföreningen. 2018 skedde en genomgripande renovering av bron.

  4 Majsterrojr
Ett stort bronsåldersröse, 33 meter i diameter och fyra meter högt, omgivet av flera andra gravar. När det uppfördes låg platsen vid vatten, Linaviken, som nu blivit Lina myr och Gothemån. Här viner mångtusenårig historia.

  5 Kusten kring Gothemhammar
En hammare är en stenklädd utbuktning av landet rakt ut i havet och Gothemhammar är en av Gotlands största. Gothemhammar rymmer mycket vackra vandringsleder så väl de fyra kilometerna ut på udden längs strand eller väg, som i kalkbarrskogarna innanför. Här finns ett rikt fågel- och örtliv samt klapperstensvallar som lätt kan förstöras om man kör ut där med bil.
Får du lust att bada: Varning för pallkanten! Den syns där vågorna bryter sig extra mycket.

  6 Storsund
Blev naturreservat 1974. Storsund är som ett minne från ett par tusen år tillbaka i tiden då en havsvik gick in här, men är numera en insjö och sådana kallas för träsk på Gotland. Fast i nutid mer lik en myrmark. Här finns en spång längs den södra delen som leder till ett fågeltorn, och en i norra delen av Storsund. De ger möjlighet att komma nära naturen. Här är ett rikt fågel- samt växtliv.

  7 Spängar
I norra delen av Storsund finns det som i socknen kallas för Spängar. Det är en vandringsled som förr användes för att kunna komma ner till fiskeläget Tangen, liksom för att kunna mjölka korna som gick på bete nere på strandängarna. Spången lär ha använts sedan 1600-talet, men kartan på informationstavlan är från slutet av 1800-talet. Här finns intressanta fåglar och växter.

  8 Kutboden
En bod som användes in på början av 1900-talet för säljakt. Fram till dess var jakten på säl viktig inte minst för att få tran till lampor. Här övernattade jägarna sedan de riggat sina burar runt stenar som de visste sälen skulle gå upp på. Tidiga mornar smög de ner och reste upp buren. Just denna bod lär vara en av de få på ön som faktiskt ligger kvar på sin ursprungliga plats.

  9 Kyrkebinge vattensåg
Dokument finns från 1600-talet som säger att här låg en kvarn och såg. Förmodligen fanns de sen mycket längre tillbaka. Nuvarande sågbyggnad är från 1920-talet och går man in hittar man rester av hur det en gång fungerat. Vattendriften förbjöds på 1920-talet då utdikningen av myrar och skogar hade ökat. Man ville inte ha uppdämning någonstans. Därefter drevs den först med ångmaskin och sen in på 50-talet av traktor.

10 Kyrkebingegrunn
Längs kusten från Agbod och norrut ligger Kyrkebingegrunn, som en fredad oas. Här är det bara de betande djuren som på sommartid stör fåglar och blommor. Men de släpps inte ut förrän efter midsommar, så de flesta fåglar har häckat klart.
Grunn skiljs från fastlandet med ett sund, som ibland innehåller mycket vatten. Bäst brukar det gå att ta sig över dit i dess norra del. Vackert och artrikt. Här gäller det att vara rädd om naturen!

11 Botvaldevik
Det sista fiskeläget i Gothem som fortfarande rymmer en yrkesfiskande båt. Förr hette den Sojdsudden för att här brändes tjära, och numera kallas den av närboende för Hamnen. Den byggdes upp till nuvarande form på 1950-talet. En häftig storm hade förstört den.
Fiskebodar ligger på rad, en del används för husbehovsfiske och en del för det professionella. Vid den södra piren finns en badbrygga, och på strandängen finns plats för husbilar.

12 Agbod
Ett av de gamla fiskelägena i socknen där det fortfarande går att ana hur de sett ut förr. Platsen är just därför kulturminnesmärkt. Här hade bland annat Kyrkebinge och Gajrvide sina bodar, och de som ingen hade kunde sova över i liggboden. Den finns fortfarande kvar, och just utanför den i nutid en fin grillplats.

13 Hangrebod
Här är en gammal fiskeplats, som blommade upp på 1930- och 40-talen. Då gick strömmingen till. Här byggdes en filébod och traktens fiskare fiskade och andra, inte minst kvinnorna rensade och fileade. Sen sändes fångsten vidare till Visby Fiskericentral. Nu sköts hamn, plats och byggnader av en förening.

14 Gothems kyrka
En av de många medeltida kyrkorna på Gotland och samtidigt en av de största. Här uppfördes först på tusentalet en stavkyrka som sedan ersattes av en liten stenkyrka. Från 1100-talets mitt och 200 år fram i tiden byggdes den nuvarande kyrkan upp. Den är speciell särskilt med sina rika kalkmålningar och sin nästan 1 200 kilo stora klocka, med en av de bästa klangerna i Europa, som det sägs. Här rings fortfarande för hand av socknens folk året runt till helgsmål, liksom under sommaren varje morgon och kväll.

14 Kastalruinen
Detta lär från början varit en försvarsanläggning med mycket tjocka murar och sex våningar hög. Den tros ursprungligen vara uppförd på 1100-talet, och senare också tjänat som förvaringsutrymme. I mitten av 1860-talet rasade en del av den ner, men har sedan konserverats så att den kan stå kvar.

14 Prästgårdsportalen
Den tros vara byggd i mitten av 1300-talet, och sannolikt då innan 1350-talet då pesten drabbade ön, och senare dansk invasion. Den är byggd i Gotisk stil med rik ornamentering.

15 Prästladugården
Förr i tiden fanns flera ladugårdar i fyrkant här, och prästgårdsporten gick mellan dem och in till prästgården. Den nuvarande ska vara byggd någon gång mellan 1867 och 1903, på gammal eller ny grund. Runt sekelskiftet gjorde Hembygdsföreningen här omfattande reparationer och en boulebana iordningsställdes av pensionärsföreningen Blåelden. Från 2019 äger Sockenföreningen ladugården, och den östra nedervåningen med fint grusunderlag går att använda för fester och sammankomster, utöver boulen.
Här finns också ett museum, och planer finns att arbeta fram fler utställningar där.

16 Kaupungsporten
Den här gotiska gårdsporten byggdes ungefär samtidigt som Prästgårdsporten, alltså strax före mitten av 1300-talet. Kaupungs antyder att här funnits en handelsplats: kaupe = köpa.  

17 Gothem strandbad
Den här anläggningen med sandstrand, vackra strandvallar och – innan du kommer dit ner – urgammal tallskog, ägs av Stiftelsen Gothems Strandbad. Den stöds av Gothems Strandbads Vänner för att få ekonomi för att sköta om platsen. Där finns en minigolfbana och utöver bad och sol, tältning och uppställning av husbilar andra möjligheter. Se vidare under Äta och Bo

18 Åminne strand
En fin anläggning som Gothemåns utflöde ringlar sig igenom. Sandstranden är vidsträckt och områden finns för stughyrning, uppställning av husbilar, etc. Pool och lekplats ger särskilt barnen möjligheter. Se också vidare under Äta och Bo

19 Raskis rökeri
Rökning har varit ett av de sätt som människor förr kunde bevara råvaror från slakt och fiske under årets gång. I många av de gamla gårdarna har det funnits en kölnu i brygghuset. Från en eld i nedervåningen gick röken upp genom ett nät, och där ovan fanns det man ville röka. Inte sällan var det malten som skulle användas till dricku, men också korv, kött och fisk.
Familjen Raski kom till Stora Gajrvide 1963 och startade en rökeriverksamhet. Detta var det första rökeriet de byggde upp. Eldstaden låg utanför husets norra gavel.

20 Bygdegården
Länge under slutet av 1900-talet användes den så kallade Hemvärnsgården som mötespunkt för samling i socknen. Den började bli risig och en stor renovering genomfördes, särskilt under 2003. Folk från socknen ställde upp och hjälptes åt på alla möjliga sätt för att få den här byggnaden så fin som den är idag. Numera den centrala mötespunkten. Se vidare under Bygdegården.

21 Elstation
Här finns en laddningsstation för elbilar.

22 Gothemhammar – vall för palissad
För många tusen år sedan var det som nu är Gothemhammar en ö och uppe i skogen går en 500 meter lång vall. Förr gick vattnet fram till vallens norra och södra ände. En skylt visar mot sydost vid vändplanen i början av vägen. Det står ”Fornborg”, och därom tvista de vise. Där tros det ha varit plats för handel och mottagning av sjöfarare. Klart verkar i alla fall att en palissad varit byggd här, alltså ett pålverksstaket av trä med sin grund i vallen. Mäktigt att föreställa sig.

23 Tjelvars grav och två fornborgar
Tjelvars grav har hört till Boge socken sedan socknar började bildas, alltså sedan cirka tusen år. Men Lantmäteriet hade en ordning mot slutet at 1900-talet då köp skulle ändra sockengränser. Så hände här och området fördes över till Gothem. Här i Tjelvars grav sägs ”Gotlands upptäckare” eller ”skapare” ligga begravd. Det är en vacker båtformad stensättningen som byggdes upp för cirka 3 000 år sedan.
Två fornborgar ligger ungefär hundra meter innan du kommer till Tjelvars grav. Vi är på bronsåldern och fornborgar var etablerade runt Östersjön utifrån naturliga förutsättningar av klintkanter. Att härska över en sådan var att kunna demonstrera makt för sjöfararna.

24 Damm till kvarn och såg.
Gajrvide vattenverk fanns beskrivet i dokument från 1600-talet och är förmodligen äldre än så. Det var i bruk in på slutet av 1920-talet. Går du spången längs södra Storsund kommer du dit och får se det imponerande dammbygget. Den första bron går över huvudrännan, och den andra över avtappningsrännan, som användes om vattnet stod för högt. Nu är det läckage vid huvudrännan, så det syns inte så tydligt. Delar av den gamla kvarnen som fanns här fördes upp till den nya som stod klar vid Kvarnvägen 1932.

25 Jusarve naturreservat
Bildades 2002 och är 40 hektar stort. Finns kalkbarrskog med intressanta svampar och lavar.

26 Suderbys naturreservat
Bildades 2007 och utgör naturskog där endast ett försiktigt skogsbruk skett på länge. Finns lavar, mossor, svampar och örter.

27 Körkräum med Kilen – rastplats
I Gothems centrum ligger Körkräum. Det är en urgammal plats för samling i socknen som omfattar ett område längs vägen som går ner mot Hangreby/Hangre fram till kyrkogårdsmuren – tvärs mot väster till Norrlandavägen och upp igen mot avtagsvägen till Hangreby. I dess mitt ligger Kilen, där julgran sätts upp i december, där midsommar firas och där det finns en rastplats med anslagstavla.